Privacystatement

Relephance – Privacy en cookie policy

6 januari 2021 v1

Privacy & Cookies

Relephance geeft om jouw privacy. We verwerken daarom alleen maar gegevens die wij echt nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We gaan natuurlijk zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de hieraan gekoppelde dienstverlening van Relephance. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 6/1/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld over jou, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke manier we jouw gegevens opslaan en hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken:

Audrey Hindriks
info@relephance.nl
Relephance
Westerhavenstraat 35a
9718AK Groningen
KVK: 76247201

Jouw gegevens

Hieronder kan je lezen op welke manier wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Social media

We bewaren geen gegevens van je, als je contact opneemt met Relephance via social media.

Webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, jouw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Website en e-mail

Wij nemen webhosting af van KeurigOnline. Ook maken we voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van KeurigOnline. KeurigOnline verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. KeurigOnline heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw en onze gegevens te voorkomen. KeurigOnline is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en heeft geen toegang tot ons postvak. Wij behandelen al onze e-mails vertrouwelijk.

Betalingen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel, maken wij gebruik van het platform van iDEAL. iDEAL verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. iDEAL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. iDEAL behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iDEAL’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iDEAL bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Shopify. Als je een review achterlaat via onze webshop dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Shopify deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten, delen wij je naam en e-mailadres met Shopify. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Shopify toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Shopify derden inschakelt.

Verzending

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakketje bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturen

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding, maken we gebruik van de diensten van SnelStart. We delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jebestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van de verkoopfacturen. Jepersoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst, dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Waarom hebben we jouw gegevens nodig?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen maar zodat we die mooie spullen uit onze webshop naar je kunnen sturen! Met andere woorden: het doel van de verwerking van jouw gegevens houdt altijd direct verband met de bestelling die je bij ons plaatst. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan Relephance op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we wel facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je bestelling hebben gemaakt.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij afschriften en kopieën van je gegevens alleen naar jouw bij ons al bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens – tot je de beperking opheft – niet langer worden verwerkt.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Relephance. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende weten regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je indien van toepassing daarvan per e-mail op de hoogte.